Cookies van ETT

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk te functioneren en de gebruiker de beste ervaring te bieden.

Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding
Deze website wordt geëxploiteerd door The ETraining Company gevestigd aan de Rokkeveenseweg 24 te Zoetermeer. Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn als u zich op deze website registreert, abonneert en/of gebruik maakt van deze site. Naast informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (privacybeleid) vindt u hier informatie over hoe The ETraining Company omgaat met cookies (cookiesbeleid) en welke beveiligingsmaatregelen wij treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

We garanderen dat wij al het mogelijke doen om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Zogauw nieuwe ontwikkelingen en/of richtlijnen ons bereiken en daartoe aanleiding geven zullen wij het privacy- en cookiebeleid aanpassen. Het meest actuele privacy- en cookiebeleid vindt u altijd op onze website. De huidige versie is voor het laatst gewijzigd op 24-01-2017.

2. Privacybeleid
Door middel van uw registratie, uw aanmelding en bij gebruik van deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid, waarin is opgenomen hoe wij uw informatie verwerken, waaronder de volgende belangrijke punten:

Gegevensverwerking
Wanneer u dit e-learning platform gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u een training maakt, u zich opgeeft voor een evenement of gebruik maakt van de postbusservice, slaan we de informatie die u ingeeft op. Wanneer u trainingen maakt, verwerken we informatie over de door u gekozen modules, uw resultaten en de tijdsduur die u met een bepaalde module bezig bent. We verwerken ook informatie wanneer u op een nieuwsitem klikt en u bepaalde favorieten en items aanklikt in uw accountpagina.

Waarom we gegevens verwerken

We verwerken uw gegevens o.a. voor doeleinden zoals:

te zorgen dat onze e-trainingen nuttige en bruikbare content bieden.
te zorgen dat het aantal trainingen goed wordt afgestemd op uw informatiebehoeftes. 
de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren en nieuwe bruikbare toepassingen te kunnen ontwikkelen.
gepersonaliseerde content en promoties te kunnen leveren.
de beveiliging te optimaliseren door bescherming te bieden tegen bedrog en misbruik.
analyses en metingen uit te voeren om beter te begrijpen hoe onze services worden gebruikt.
gegevens te combineren.
u informatie en/of aanbiedingen via e-mail toe te zenden afgestemd op uw gebruik.


Ook kunnen wij uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan:

bedrijven/organisaties die een specifieke training aanbieden (zij krijgen in onderhavige gevallen slechts de volgende gebruiksgegevens te zien: naam deelnemer, bedrijf, woonplaats en score) van de door hen geleverde of aangekochte module(s).
bedrijven die namens ons optreden als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
overheidsinstanties in binnen- en buitenland om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.


Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: administratie, klantenservice, relatiebeheer, kwaliteitsborging, bedrijfsmanagement en -uitvoering, risicobeoordeling, reorganisatie/herstructurering/verkoop van ons bedrijf, veiligheid, fraude- en misdaadbestrijding of -opsporing, controle, onderzoek en analyse, marketing, aankoopvoorkeuren en trends onder klanten, product- en dienstontwikkeling, geschillenbeslechting, kredietcontrole en incasso's.

Verder dan dit zullen wij uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan derden.

Elektronische dienstverlening
Elektronische dienstverlening is voor dit platform heel belangrijk. Wanneer u zich abonneert, geeft u ons toestemming uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van een email nieuwsbrief en/of andere informatie zoals mogelijkheden tot deelname aan evenementen en/of de lancering van een nieuwe trainingsmodule. U kunt zich natuurlijk op ieder moment aan- of afmelden voor deze email nieuwsbrief. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (button nieuwsbrief> uitschrijven) die tevens zijn opgenomen in elke e-mail(e-mailing) die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op.

3. Cookiesbeleid
Door middel van uw registratie, uw aanmelding en bij gebruik van deze website gaat u tevens akkoord met het cookiesbeleid van deze website, waarin is opgenomen wat cookies precies zijn, hoe cookies worden ingezet ten behoeve van onze services en diensten en hoe u invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wij leggen informatie inzake uw bezoek aan deze website en uw gebruik van trainingen, emailings en nieuwsbrieven vast om cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, en om uw beleving en ons contact met u toe te spitsen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder een techniek genaamd "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer wordt geïdentificeerd. Cookies worden o.a. gebruikt voor het meten van het gebruik van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van elk bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben) maar ook voor het vereenvoudigen van de navigatie en de werking van websites. Ze worden als zodanig niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens van welke aard dan ook, maar ze worden soms ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd verschaft deze informatie waardevol inzicht dat ertoe kan bijdragen de gebruikerservaring te verbeteren. Ook bij het openen van onze nieuwsbrieven en emailings wordt gebruik gemaakt van cookies. Op die manier kunnen we nagaan of er berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.

Sessiecookies en persistente cookies
Bij cookies wordt er gewoonlijk onderscheid gemaakt tussen “sessiecookies” en “persistente cookies”. Sessiecookies helpen u op een efficiënte manier door de website te navigeren en houden bij wat u op de verschillende pagina's hebt gedaan, zodat u niet om informatie wordt gevraagd die u tijdens uw huidige bezoek al eerder had verstrekt. Deze worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt afgesloten. Met persistente cookies, daarentegen, worden er gebruikersvoorkeuren opgeslagen voor het huidige bezoek en eventuele volgende bezoeken. Ze worden weggeschreven op de vaste schijf en zijn nog steeds geldig nadat u uw browser opnieuw hebt gestart. De meeste browsers zijn standaard zodanig ingesteld dat ze cookies automatisch toelaten, maar bieden u tevens de mogelijkheid om het merendeel van de cookies zelf te besturen, bijvoorbeeld of u ze al dan niet accepteert en hoe u ze kunt verwijderen. Voor informatie over het besturen van cookies adviseren wij u de 'tools' in uw specifieke browser te raadplegen. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Als u dus niet wilt dat uw cookiegegevens worden gekoppeld aan uw bezoeken aan deze website of uw gebruik van onze emailings en nieuwsupdates, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser.

First-party cookies versus third-party cookies
Cookies die men van een domein krijgt terwijl je dat bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van de webpagina’s op deze site zijn de cookies van deze website dus first-party cookies. Het is echter ook mogelijk dat een website elementen van andere partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video’s (zoals YouTube-links), advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat u bij een bezoek aan deze website third-party cookies voor facebook.com, youtube.com en/of andere websites van derden ontvangt. Door de werking van http en de beveiliging rond cookies is het voor ons niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen. Komt u op deze website cookies tegen in deze categorie? Laat het ons weten of neem rechtstreeks contact op met de betreffende derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden voor plaatsing is, wat de levensduur van de cookie(s) is en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.

Cookies maken het o.a. mogelijk dat:

er wordt bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op een nieuwsitem, promotie of contentblok klikt.
bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen is (bijvoorbeeld waar u in een training gebleven bent, zodat u een volgende keer op die plek kunt verder gaan). 
het functioneren van de site aan uw wensen aan te passen is door middel van zogenaamde functionele cookies.
er kan worden bijgehouden welke advertenties u al gezien heeft om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.
statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen is. Een bekend voorbeeld hiervan is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren. 


De bezoekersprofielen die deze website met behulp van first party cookies opstelt, zullen in geen geval met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van deze site te verbeteren.

4. Beveiligingsmaatregelen
Wij willen uw persoonlijke gegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. The ETraining Company implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Personeel en bewerkers van persoonsgegevens
Alleen geautoriseerd personeel en bedrijven die in opdracht van onze organisatie werken hebben toegang tot de gegevens. Wij houden onze software up-to-date en investeren jaarlijks in innovaties en verbeteringen. Software wordt periodiek op binnendringing getest, op basis van rapportage worden indien nodig technische aanpassingen gedaan. Voor wat onze servers betreft loopt de communicatie via https en zijn alle domeinen en subdomeinen voorzien van certificaten.

Meldplicht datalekken - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Indien er zich ondanks onze stringente maatregelen onverhoopt een datalek voordoet, zullen wij hier per direct melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tevens brengen wij u indien noodzakelijk per direct op de hoogte.

5. Opvragen persoonsgegevens
Uiteraard kunt u te allen tijde uw persoonsgegevens opvragen, aanpassen en/of The ETraining Company verzoeken deze te laten corrigeren of verwijderen.

Indien u een volledige persoonlijke opgave van uw geregistreerde gegevens wilt zien, verwijzen wij u naar uw accountpagina. Wilt u e.e.a. op schrift ontvangen, verzoeken wij u om een bedrag van €5,95 over te maken op IBAN NL59RABO0138047065, onder vermelding van The ETraining Company Xist! bv “inzage registratie persoonsgegevens”. Dit bedrag dekt de administratiekosten die zijn gemoeid met uw verzoek (zie artikel 39 van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Stuur tegelijkertijd een email naar login@etrainingcompany.nl met uw verzoek of een brief met daarin uw contactgegevens naar het adres: The ETraining Company, Rokkeveenseweg 24, 2712 XZ Zoetermeer. Vermeld als onderwerp “inzage registratie persoonsgegevens”. Na ontvangst van het bedrag en uw email of brief verstrekken wij u per direct per email een volledige opgave.

6. Hyperlinks en 'white labeling'websites
Hyperlinks
De trainingen op deze website bevatten mogelijke hyperlinks naar andere websites. Over websites waarnaar wordt doorgelinkt die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden heeft The ETraining Company geen controle. The ETraining Company is derhalve niet verantwoordelijk voor - en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor het feit of uw persoonsgegevens op deze sites adequaat worden beschermd. Controleer bij gebruik van een hyperlink te allen tijde de geldende gebruiksvoorwaarden op de site waar u via een hyperlink op terechtkomt.

Whitelabeling website
Het is tevens mogelijk dat de e-learning software van The ETraining Company onder een 'white label' website via een derden (wederpartij) aan u wordt aangeboden. Hierbij is de e-learning website in de look & feel van wederpartij opgeleverd en vindt u hier trainingen en content van de wederpartij. The ETraining Company heeft in onderhavige gevallen geen controle over hoe wederpartij omgaat met uw persoonsgegevens en neemt derhalve geen verantwoordelijkheid of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop wederpartij uw persoonsgegevens beschermd. Controleer bij gebruik van deze leerwebsite te allen tijde uit hoofde van welke organisatie u wordt getraind en informeert desgewenst op welke wijze de wederpartij uw persoonsgegevens beschermd.  

Als leverancier van de leerwebsite en software blijft The ETraining Company te allen tijde handelen volgens de richtlijnen zoals hierboven beschreven maar verwijzen wij expliciet voor eigendomsrechten en verantwoordelijkheden m.b.t. uw persoonsgegevens naar de afnemende partij (wederpartij) die op basis van contractuele afspraken en onder algemene voorwaarden van en met de The ETraining Company samenwerkt. Belangrijke bepalingen uit onze algemene voorwaarden zijn daarbij 4.5 en 4.7 die het volgende inhouden:

4.5 Van de data die door cursisten op de server van THE ETRAINING COMPANY wordt geplaatst, garandeert THE ETRAINING COMPANY integriteit en het eigendomsrecht van wederpartij. Nimmer zal data anders dan strikt uit hoofde van beheer- doeleinden op enigerlei wijze worden aangewend;

4.7 THE ETRAINING COMPANY zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. THE ETRAINING COMPANY sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan, ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.

7. Mobiele applicaties en gebruik van informatie in de social computing-omgeving
The ETraining Company stelt haar producten in sommige gevallen in mobiele applicaties beschikbaar die vanuit diverse mobiele-applicatiemarkten kunnen worden gedownload of in een webbrowser direct geopend kunnen worden Bovendien biedt zij tools op het gebied van social computing aan, om online gegevensuitwisseling en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren al op deze website aangegeven platforms voor sociale media. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms voor social computing ingeeft, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten The ETraining Company. Informeert u in onderhavige gevallen te allen tijden naar aanvullende voorwaarden en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden beschermd.  

8. Contact
Heeft u aanvullende vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op:

The ETraining Company
Rokkeveenseweg 24
2712 XZ Zoetermeer
079-5939313
info@etrainingcompany.nl